Informacja RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. L nr 119 z 04.05.2016 r., s.1dalej Rozporządzenia)informujemy że:

 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Mastor Jarosław Korytkowski, z siedzibą w Łomży, pod adresem Ul. Wojska Polskiego 51 18-400 ŁOMŻA.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie:

art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia tj. wyrażona przez Pani/Pana zgoda na przetwarzanie Twoich danych osobowych;

art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, lub podjęcia działań przed zawarciem umowy ,której stroną jest osoba, której dane dotyczą;

art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia tj. niezbędność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze;

w następujących celach:

  1. Zawarcie i realizacja umowy;
  2. Prowadzenie analiz i statystyk oraz na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej;
  3. Sprzedaż produktów i usług o
  4. Prowadzenie działań marketingowych
  5. Dochodzenie roszczeń;
  6. Archiwizacja;
  7. udzielanie odpowiedzi na pisma i wnioski;
  8. prowadzenie działań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa;
  9. udzielanie odpowiedzi na pisma i wnioski;
 1. Pani/Pana dane mogą być przekazywane następującym podmiotom:

  1. Firmom kurierskim i pocztowym, które będą dostarczać do Pani/Pana przesyłki;
  2. Kancelariom prawnym, w celu np. prowadzenie postępowania;
  3. Podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
 1. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji mię- dzynarodowej.

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzana przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt. 1 celach przetwarzania.

 1. Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 1. Ponadto informujemy, że mają Pani/Pan prawo do:

  1. dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 Rozporządzenia;
  2. do sprostowania danych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia;
  3. do usunięcia danych, na podstawie art. 17 Rozporządzenia;
  4. do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia;
  5. do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 Rozporządzenia;
  6. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 Rozporządzenia;
 1. W przypadku, w którym przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się na podstawie zgody (tj. art6 ust. 1 lit. a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 2. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest obowiązkowe, gdy przesłanką przetwarzania danych jest przepis prawa lub zawarta między stronami umowa, a dobrowolne, gdy odbywa się na podstawie zgody osoby której dane dotyczą.